• Условия за ползване

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „МИРА ТЕЛ“ ООД, ЕИК 111583950

    

   I. ПРЕДМЕТ

   Чл. 1. Настоящите общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „МИРА ТЕЛ“ ООД, ЕИК 111583950, със седалище и адрес на управление: България, гр. Лом, п.к. 3600, ул. „Перущица“ № 20, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК И/ИЛИ „СИТИ ТЕЛ“, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на citytel.bg, включително сключване на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

    

   ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

   Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

   1. Наименование на Доставчика: „МИРА ТЕЛ“ ООД, ЕИК 111583950

   2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Лом, п.к. 3600, ул. „Перущица“ № 20

   3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1784, кв. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51

   4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1784, кв. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, телефони: 0895460560, 0888966643, e-mail: citytel.bg@gmail.com

   5. Вписване в публични регистри: ЕИК 111583950

   6. Надзорни органи:

   (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
   тел.: (02) 940 20 46
   факс: (02) 940 36 40
   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg

   (2) Комисия за защита на потребителите 
   Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, 
   тел.: 02 / 980 25 24 
   факс: 02 / 988 42 18 
   гореща линия: 0700 111 22 
   Уеб сайт: www.kzp.bg

   7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG111583950

    

   III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Чл. 3. (1) Общите условия на СИТИ ТЕЛ обвързват всички Клиенти на онлайн магазина citytel.bg.

   (2) Всяко използване на онлайн магазина citytel.bg означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за ползването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

   (3) СИТИ ТЕЛ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който онлайн магазина citytel.bg функционира, и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на citytel.bg. В случай на такава промяна, ще бъде публикувана на citytel.bg изменената версия на общите условия за ползване.

   (4) Към всяка сделка през онлайн магазина citytel.bg се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и СИТИ ТЕЛ.

   (5) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в citytel.bg.

    

   IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

   Чл. 4. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

   (2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

   (3) Πpaвaтa нa Клиента във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи.

   (4) B cлyчaй чe Клиентът имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

   Чл. 5. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

   Чл. 6. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

   (2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

   (3) В случай че СИТИ ТЕЛ приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на СИТИ ТЕЛ, когато не се предлагат в комплект една с друга.

   V. ПОРЪЧКА

   Чл. 7. (1) Клиентът може да прави поръчки на онлайн магазина citytel.bg чрез добавянето на желаните стоки в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в citytel.bg, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

   (2) Всяка добавена в Моята количка стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока в Моята количка без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

   (3) Потвърждавайки поръчката СИТИ ТЕЛ потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

   (4) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на СИТИ ТЕЛ във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

   (5) С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на СИТИ ТЕЛ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

   (6) СИТИ ТЕЛ има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

   • неприемане от страна на банката издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

   • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на СИТИ ТЕЛ при онлайн плащания

   • предоставените от Клиента данни в citytel.bg са непълни и/или грешни.

    

   VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   Чл. 8. (1)   Потребителят упражнява правото си на отказ от договора, сключен от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от потребителя, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на СИТИ ТЕЛ в citytel.bg на адрес www.citytel.bg/terms-of-use в Приложение № 1 към тези общи условия за ползване.

   (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

   1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

   2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

   3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

   4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

   5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

   6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

   7. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

   8. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

   9. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

   10. сключени по време на публичен търг;

   11. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

   12. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

   а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

   б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

   в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

   13. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

   (3) С приемането на настоящите общи условия за ползване и с извършване на поръчка потребителят изрично дава предварителното си съгласие за започване на изпълнението и знае, че ще загуби правото си на отказ по смисъла на настоящата разпоредба.

   (4)  Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок.

   (5) При упражняване на правото на отказ разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

   (6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока посочен по-горе.

   (7) Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

   (8) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издадени такива).

   (9) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

   (10) При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

   (11) Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

    

   VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

   Чл. 9. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в онлайн магазина citytel.bg дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

   (2) Доставка на стоки в гр. София се извършват на същия ден след извършване на поръчката, като срокът за доставка на стоката е до 4 часа. В случай че поръчката е извършена след 12:00 ч. и при наличието на свободен куриер, доставката може да бъде извършена на същия ден, а в останалите случаи остава за следващия работен ден.

   (3) Доставки за гр. София след 18:00 ч., както и в събота и неделя, не се извършват.

   (4) За доставка на стоки извън гр. София, същите ще бъдат изпратени с избран от Клиента куриер, веднага след извършване на поръчката. Плащането на стоката се извършва при доставка, след преглед на съдържанието на пратката.

   (5) Доставката е безплатна, независимо от стойността и за следните квартали в гр. София – „Младост“ 1, 2, 3, 4, „Дружба“ 1, 2, „Мусагеница“, „Дървеница“, „Горубляне“, „Студентски град“, района от 4-ти километър на бул. „Цариградско шосе“, до „Експо център“ и магазин „Метро“ на булеварда. Ако сайта на СИТИ ТЕЛ изчисли въпреки това такса за доставка, то същата не е дължима от Клиента.

   (6) Доставката за всички останали квартали на гр. София е 6 лв. Доставката е безплатна, когато стойността на поръчката е над 300 лв., независимо от района.

   (7) При доставка с външен куриер, касовата бележка за стоката ще бъде издадена от куриерската фирма.

   (8) Цените на куриерските доставки за страната са достъпни в тарифните планове на куриерските фирми, на техните интернет сайтове.

   (9) В случай, че Клиента избере доставка с куриерска фирма, към стойността на поръчката се начислява автоматично куриерска доставка и се увеличава, като се начислява застраховка от 0.1 % и такса наложен платеж от 1.2 % върху стойността на поръчката.

   (10) Всички цени в сайта са крайни, обявени са в български лева и са валидни само и единствено в момента на публикуването им. СИТИ ТЕЛ си запазва правото да променя цените по всяко време съобразно влиянието на факторите, които определят тяхната промяна

   (11) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.

   (12) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

   (13) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането ѝ, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката са за сметка на Потребителя.

   (14) В случай че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в citytel.bg дни/часове, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.

   (15) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни/часове за доставка в citytel.bg.

   (16) В случай, че до посочения за доставка адрес няма достъп за автомобил, доставката се извършва до мястото, което улицата позволява като крайна и най-близка до адреса за доставка точка.

   Чл. 10. Доставчикът информира Ползвателя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери, определени съгласно тарифата на съответния куриер.

   Чл. 11. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика.

   (2) Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

   (3) В случай, че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

   Чл. 12. Доставчикът осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на раздел XIII. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. РЕКЛАМАЦИЯ.

   Чл. 13. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

    

   IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

   (2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентите.

   (3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

   (4) Клиентът или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиентът или Потребителя при използването на онлайн магазина citytel.bg.

   (5) Доставчикът в нито един момент не запазва данни за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от Клиента при покупка на стоки от онлайн магазина citytel.bg. Ползвателят има възможност да запази данните за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от него при покупка на стоки от citytel.bg, като данните за тези кредитна и/или дебитна карта/карти, не се пазят при Доставчика, а се пазят единствено в системата на банковата институция, издала процесната карта. При запазване на кредитна и/или дебитна карта/карти, Клиентът следва да използва 3D код при повторно намерение да използва запазената карта с цел покупка от citytel.bg.

   Чл. 15. (1) Във всеки момент, СИТИ ТЕЛ има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.

   (2) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Клиента, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта citytel.bg, находяща се на адрес https://www.citytel.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni-gdpr.

    

   X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като датата на последната им редакция се записва в чл. 30 от тези Общи условия за ползване.

   (2) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия за ползване ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:

   А) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Клиентът, който вече е приел предходната редакция, не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

   Б) с изричното им приемане от Клиента.

   Чл. 17.  Доставчикът публикува тези общи условия за ползване на адрес https://www.citytel.bg/terms-of-use заедно с всички допълнения и изменения в тях.

    

   XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

   Чл. 18. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

   при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

   по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

   при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

   при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

   Чл. 19. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва онлайн магазина на СИТИ ТЕЛ в нарушение на настоящите общи условия за ползване, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

    

   XII. ОТГОВОРНОСТ

   Чл. 20. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

   Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

   Чл. 22. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

   (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на онлайн магазина citytel.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

   (3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което онлайн магазина не е бил достъпен поради непреодолима сила.

   (4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в citytel.bg.

   Чл. 23. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

   (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

    

   XIII. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. РЕКЛАМАЦИЯ.

   Чл. 24 (1) Всички телефонни апарати, предлагани от СИТИ ТЕЛ се обслужват в оторизираните сервизи на официалните представители и вносители на марките, и притежават 24-месечна гаранция.

   (2) Всички батерии, които продава СИТИ ТЕЛ, включително и тези, които се продават заедно с мобилните телефони, са със 6-месечна гаранция. За всички останали консумативи/аксесоари, гаранцията е между 6 и 12 месеца от датата на закупуването. Същата се удостоверява с касовата бележка, касова бележка издадена от куриерската фирма-доставчик или фактура.

   (3) Когато телефон или друга електроника се закупува от юридическо лице гаранцията е 12 месеца.

   (4) Клиентът има право да удължи гаранцията си до:

   - 36 месеца, като в този случай се начислява такса в размер на 8% от стойността на стоката;

   - 48 месеца като в този случай се начислява такса в размер на 14% от стойността на стоката;

   (5) Оторизираните сервизи, които СИТИ ТЕЛ използва са както следва:

   - за „Samsung“ – „Сръчко“, "Сервиз за теб";

   - за „Apple“ – „Арple креатив център“, „OPASolutions“;

   - за „Xiaomi“ – „Сръчко“;

   - за „Xiaomi ECO System“ – „Сръчко“, „Бушона“;

   - за „JBL“ – „Фактор“;

   - за „Realme“ – „Мост Компютърс“;

   - за „Nokia“ – „Мост Компютърс“;

   - за „Google Pixel – „Citytel“;

   - за „Motorola“ – „Арple креатив център“;

   - за „CAT“ – „Citytel“;

   - за „Huawei”, “Honor“ – „Сръчко“.

   - за “Oneplus”, - “Citytel”

    

   (6) В случай, че на Клиента бъде отказано гаранционно обслужване в оторизиран сервиз, независимо от причината, същият има право да се обърне към СИТИ ТЕЛ за съдействие.

   Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до магазина на СИТИ ТЕЛ на адрес: гр. София 1784, кв. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51. Рекламация може да бъде предявена и пред оторизираните сервизи на марката, модела.

   (2) Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията покрива всички фабрични дефекти и такива появили се по време на ползване в софтуера и хардуера на мобилния телефон. Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона, /панели, зарядно устройство 220V, мултимедийна карта, слушалки и data-кабел/.

   (3) Условия, при които не се признава гаранцията:

   - Липса на гаранционни документи, невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI (сериен номер на телефона), данните на клиента и други описания;

   - Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, заливане с течности, опити за поправка или софтуерна интервенция от неупълномощени лица;

   - Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния стикер на телефона;

   - Идентификационният номер на продукта (IMEI-номер), серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин.

   - Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми;

   - Зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

   - Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

   (4) Срокът за отстраняване на повреда/дефект е 30 работни дни, считано от датата на приемане на стоката.

   (5) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Доставчикът отговаря съгласно законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

    

   ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Чл. 26. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

   (2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

   Чл. 27. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

   Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

   Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

   Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на СИТИ ТЕЛ. С последно изменение от ……………..

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

   Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

    

   (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

    

   До „СИТИ ТЕЛ“ ЕООД, ЕИК 111566659, със седалище и адрес на управление: България, гр. Лом, 3600, ул. „Дядо Цеко Войвода“ № 34, вх. „Б“, ет. 6, ап. 40

   - Адрес за връщане на стоката: гр. София 1784, кв. „Младост“ 1, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51

   С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

   Поръчано на*/получено на*

   Име на потребителя/ите

   Адрес на потребителя/ите

   Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

   Дата

   ------------------------------------------------------

   * Ненужното се зачертава.

    

    

    

    

  • Препоръчваме
   • https://www.google.com/maps/place/CITYTEL/@42.6282079,23.3439891,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x40aa869bb7bcb40d:0x48d8e78b3fc20892!8m2!3d42.6282079!4d23.346564!16s%2Fg%2F12cnrw4vd?entry=ttu
   • /tarsi?search=poco+f6
 • Разгледани продукти
   • Copyright © 2024 Citytel - Всички права запазени
   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.